Algemene voorwaarden

WorkMyWay Gebruikersovereenkomst

Laatst bijgewerkt: augustus 2022

WorkMyWay by ManpowerGroup wil een groeiende pijplijn van gekwalificeerd talent verbinden met het wereldwijde netwerk van werkgevers van ManpowerGroup.

Kandidaten die werk zoeken, kunnen zich rechtstreeks bij ManpowerGroup registreren en zich aansluiten bij talentcommunities van werkgevers om hoogwaardige vacatures op WorkMyWay te ontsluiten.

ManpowerGroup werkt ook samen met een aantal externe rekruteringsbureaus die hun kandidaten kunnen aanbevelen voor functies die aansluiten bij hun vaardigheden en ambities.

1. Introductie

1.1 Overeenkomst

Wanneer je onze in deze Overeenkomst beschreven diensten gebruikt (de "Diensten"), ga je akkoord met alle voorwaarden van deze overeenkomst ("Overeenkomst" of "Gebruikersovereenkomst").

Door op 'Registreren' op de WorkMyWay website, of een vergelijkbare link te klikken om je te registreren voor, toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Diensten (hieronder gedefinieerd), ga je akkoord met het aangaan van een juridisch bindende Overeenkomst met ManpowerGroup en haar Business Partners (zelfs als je onze Diensten gebruikt namens een bedrijf).

Als je niet akkoord gaat met deze Overeenkomst klik dan niet op 'Registreer' op de WorkMyWay website, of een soortgelijke link om je te registreren voor, toegang te krijgen tot de Diensten. Indien je deze Overeenkomst wenst te beëindigen, kun je dit te allen tijde doen door jouw account te sluiten door te klikken op 'Profiel verwijderen' op de WorkMyWay website en niet langer toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Diensten.

1.2 Partijen

Je gaat deze Overeenkomst aan met ManpowerGroup (ook aangeduid als "wij" en "ons"). "ManpowerGroup" betekent ManpowerGroup Global Inc. samen met alle aan haar gelieerde bedrijven.

"Geassocieerde onderneming(en)" betekent elke houdstermaatschappij of elke dochteronderneming en filiaal van ManpowerGroup Global Inc.

"Business Partners" betekent alle business partners, inclusief ManpowerGroup klanten en/of eventuele Recruitment Agencies , die deelnemen aan het door ManpowerGroup opgezette WorkMyWay netwerk.

"Business Partner Users" betekent die werknemersvertegenwoordigers van ManpowerGroup's Business Partners die toegang krijgen tot WorkMyWay met het doel vacatures te plaatsen, kandidaten voor te stellen en sollicitaties te beheren.

"Gebruikers" betekent kandidaten die werk zoeken en geregistreerde gebruikers zijn van onze Diensten (hieronder gedefinieerd).

2. Account

2.1 Geschiktheid

Om je te registreren voor een account op de Diensten, moet je:

 1. ten minste meerderjarig zijn in het rechtsgebied waar je woont (of toestemming hebben van een ouder/voogd); en
 2. instemmen met deze overeenkomst.


2.2 Account beperkingen

Accounts zijn uitsluitend voor individuele gebruikers en mogen niet door meer dan één persoon worden gedeeld. Je bent als enige verantwoordelijk voor de beveiliging van jouw account en wachtwoord. ManpowerGroup kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze veiligheidsverplichting.

2.3 Gebruikers van zakenpartners

Als jouw account is gekoppeld aan de account van jouw werkgever, kan bepaalde informatie worden gedeeld met jouw werkgever en kan jouw werkgever de accountinstellingen wijzigen en bijwerken. Als jouw organisatie haar abonnement op de diensten stopzet of wijzigt, kun je mogelijk niet langer gebruikmaken van alle of een deel van de diensten voor die organisatie en verlies je mogelijk de toegang tot bepaalde gegevens en inhoud die in de diensten zijn opgeslagen.

3. Diensten

Deze Overeenkomst is van toepassing op de WorkMyWay site en alle gerelateerde documentatie, websites, apps, berichten en andere diensten die aangeven dat ze worden aangeboden onder deze Overeenkomst ("Diensten"), inclusief eventuele gegevensverzameling voor deze Diensten zoals uiteengezet in de Privacyverklaring.

3.1 Fees

Het gebruik van de Diensten is gratis, mits de Gebruiker een voor de Diensten geregistreerde kandidaat is, en in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Het gebruik van de Diensten voor Business Partners kan onderworpen zijn aan een vergoeding die in een afzonderlijke overeenkomst wordt gespecificeerd.

3.2 Wijzigingen in de diensten

ManpowerGroup kan de diensten op elk moment en om welke reden dan ook wijzigen, opschorten of stopzetten, met voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen van ManpowerGroup, staat het de Gebruiker vrij de voortzetting van de Diensten stop te zetten.

De Diensten kunnen van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn wegens onderhoud of storing van computer- of netwerkapparatuur of om andere redenen.

3.3 Gebruikerslicentie

De Diensten en de informatie en het materiaal daarin zijn eigendom van ManpowerGroup en haar Business Partners en zijn beschermd tegen ongeoorloofd kopiëren en verspreiden door het auteursrecht, het merkenrecht en andere intellectuele eigendomswetten.

Onder de voorwaarden van deze overeenkomst verleent ManpowerGroup jou een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om:

 1. de Diensten te gebruiken voor jouw eigen persoonlijk of zakelijk gebruik, in overeenstemming met de in 2.3 genoemde gebruikers.


De diensten worden aan jou in licentie gegeven. Niets in de Overeenkomst geeft je het recht de namen, handelsmerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken van ManpowerGroup te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Je zult niet proberen de gebruiksregels of -beperkingen van de diensten terzijde te schuiven of te omzeilen. Elke toekomstige release, update of andere toevoeging aan de functionaliteit van de diensten is onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

3.4 Gebruikersbeperkingen

Bij het gebruik van de Diensten zul je niet:

 1. De Diensten gebruiken anders dan toegestaan door deze Gebruikersovereenkomst;
 2. inhoud kopiëren, tenzij dit hierin uitdrukkelijk is toegestaan;
 3. materiaal uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen dat:
 4. onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch, lasterlijk, inbreuk makend op andermans privacy, hatelijk, of racistisch of etnisch verwerpelijk is, aanzet tot crimineel gedrag, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, een wet overtreedt of anderszins verwerpelijk is;
 5. je hebt geen recht om deze beschikbaar te stellen krachtens enige wet of contractuele relatie;
 6. inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige partij (met inbegrip van privacyrechten);
 7. is of bevat ongevraagde of ongeoorloofde reclame, verzoeken om zaken, promotiemateriaal, "junk mail", "spam", "kettingbrieven", "piramidespelen" of enige andere vorm van verzoeken;
 8. softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur of -gegevens of de diensten of die van gebruikers of kijkers van de diensten te onderbreken, te vernietigen of te beperken, of die de privacy van een gebruiker in gevaar brengt; of
 9. onwaarheden of verkeerde voorstellingen bevat of een indruk wekt waarvan je weet dat deze onjuist, misleidend of bedrieglijk is, of enig materiaal dat minderjarigen op enigerlei wijze schade kan berokkenen;
 10. zich niet voordoen als een persoon of entiteit of een verkeerde voorstelling geven van hun connectie met een persoon of entiteit; (vervalsen van headers of anderszins manipuleren van identificatoren om de oorsprong te verhullen van materiaal dat naar of via de Diensten wordt verzonden of zich voordoen als een andere persoon of organisatie;
 11. de Diensten of servers of netwerken verbonden met de Diensten te verstoren of te verstoren, of de vereisten, procedures, beleidslijnen of voorschriften van netwerken verbonden met de Diensten niet na te leven of de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te peilen, te scannen of te testen of veiligheids- of authenticatiemaatregelen te doorbreken of te omzeilen;
 12. opzettelijk of onopzettelijk enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet- of regelgeving schenden;
 13. persoonlijke gegevens over andere gebruikers of kijkers verzamelen of opslaan;
 14. de Diensten in licentie geven, verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, verspreiden, hosten of anderszins commercieel exploiteren; of
 15.  enig deel van de Diensten wijzigen, vertalen, er afgeleide werken van maken, demonteren, decompileren, reverse compileren of reverse engineeren, behalve voor zover de voorgaande beperkingen uitdrukkelijk verboden zijn door de toepasselijke wetgeving.

  Je stemt er ook mee in de Diensten niet te benaderen op een manier die de middelen van de Diensten zwaarder gebruikt dan het geval zou zijn voor een individuele persoon die een conventionele webbrowser gebruikt.


4. Gebruikersinhoud

Alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, graphics, video, berichten of ander materiaal, hetzij publiekelijk geplaatst of privé verzonden naar of via de Diensten door Gebruikers ("User Content") is uitsluitend de verantwoordelijkheid van deze Gebruikers. Dit betekent dat jij, en niet ManpowerGroup, volledig verantwoordelijk bent voor al dit materiaal dat wordt geüpload, gepost, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld door het gebruik van de diensten.

Jij bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke toestemmingen voor het uploaden van Gebruikerscontent, inclusief inhoud van derden of persoonlijke gegevens, naar de Diensten. ManpowerGroup controleert of bewaakt de Gebruikerscontent niet actief en garandeert als zodanig niet de nauwkeurigheid, integriteit, geschiktheid of kwaliteit van dergelijke content. Jij erkent dat je door het gebruik van de diensten kunt worden blootgesteld aan materiaal dat beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is. In geen geval zal ManpowerGroup op enige wijze aansprakelijk zijn voor enig materiaal, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enig materiaal, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het bekijken of gebruiken van enig materiaal dat is geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de diensten.

4.1 Gebruikersinhoud licentie

Door Gebruikersinhoud op of via de Diensten in te dienen, te plaatsen of weer te geven, verleen je ManpowerGroup en onze Business Partners (en hun vertegenwoordigers) een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende licentie (met het recht van sublicentie) om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, door te sturen, weer te geven en te verspreiden voor zover dit nodig is om de Diensten te leveren. Niettegenstaande het voorgaande, als je de Diensten gebruikt onder een organisatie-account, kan jouw organisatie de eigenaar zijn van jouw Gebruikersinhoud.

Verder verleen jij ManpowerGroup een eeuwigdurende, onherroepelijke en onbeperkte licentie om Gebruikersinhoud te gebruiken, op te slaan en te manipuleren om geaggregeerde en geanonimiseerde statistische analyses te maken met betrekking tot het gebruik van de Diensten en Gebruikersparameters en -kenmerken ("Anonieme Dienstgegevens") in overeenstemming met de Privacykennisgeving van ManpowerGroup. ManpowerGroup is eigenaar van alle rechten, titels en belangen in en op de Anonieme Dienstgegevens, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten in de Anonieme Dienstgegevens, en jij draagt hierbij alle eigendomsrechten die je hebt in Anonieme Dienstgegevens over aan ManpowerGroup. Je erkent en gaat ermee akkoord dat ManpowerGroup de Anonieme Dienstgegevens aan jouw organisatie mag bekendmaken en dat de organisatie dergelijke Anonieme Dienstgegevens mag gebruiken voor haar eigen interne bedrijfsdoeleinden, zoals het meten van de doeltreffendheid van de Diensten, bedrijfsanalyse en planningsdoeleinden.

4.2 Gebruikersinhoud garantie

Jij verklaart en garandeert dat je over alle rechten, bevoegdheden en autoriteit beschikt om de hierin verleende rechten op de door jou ingediende Gebruikersinhoud te verlenen. Indien je Gebruikersinhoud indient die "persoonsgegevens" van een derde vormt, verklaar en garandeer jij dat je beschikt over alle vereiste toestemmingen krachtens de toepasselijke privacywetgeving.

4.3 Feedback

Als je ManpowerGroup suggesties, opmerkingen of andere feedback geeft met betrekking tot enig aspect van de diensten ("feedback"), kan ManpowerGroup dergelijke feedback gebruiken met betrekking tot de diensten of andere producten of diensten van ManpowerGroup (gezamenlijk "ManpowerGroup-producten"). Dienovereenkomstig ga je ermee akkoord dat:

 1. ManpowerGroup niet onderworpen is aan enige vertrouwelijkheidsverplichtingen met betrekking tot de Feedback,
 2. de Feedback geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van jou of een derde partij is en jij alle noodzakelijke rechten om de Feedback aan ManpowerGroup bekend te maken hebt,
 3. ManpowerGroup (inclusief al haar opvolgers en rechtverkrijgenden en eventuele opvolgers en rechtverkrijgenden van een van de ManpowerGroup-producten) Feedback in alle ManpowerGroup-producten vrij mag gebruiken, reproduceren, publiceren, in licentie geven, distribueren en anderszins commercialiseren, en
 4. je geen recht hebt op enige compensatie of terugbetaling van ManpowerGroup of andere gebruikers van de Diensten met betrekking tot de Feedback.


4.4 ManpowerGroup rechten

ManpowerGroup behoudt zich te allen tijde het recht voor (maar heeft geen enkele verplichting) om Gebruikerscontent te verwijderen of te weigeren te verspreiden en om Gebruikers te beëindigen of gebruikersnamen terug te vorderen. Wij behouden ons ook het recht voor alle informatie te openen, te lezen, te bewaren en openbaar te maken als wij redelijkerwijs van mening zijn dat dit nodig is om:

 1. te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid,
 2. deze overeenkomst te handhaven, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke schendingen ervan,
 3. fraude, veiligheid of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken,
 4. te reageren op verzoeken om ondersteuning van gebruikers, of
 5. de rechten, eigendom of veiligheid van onze Gebruikers en het publiek te beschermen


5. Websites en diensten van derden

5.1 Websites van derden

Deze Diensten (inclusief Gebruikersinhoud) kunnen links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door ManpowerGroup. Elke verwijzing naar een derde, product of dienst van een derde mag in geen geval worden opgevat als een goedkeuring of bekrachtiging door ManpowerGroup van die derde, product of dienst van een derde. ManpowerGroup is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites. Alle websites of diensten van derden die toegankelijk zijn via de diensten zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van die websites en/of diensten en jij bent verantwoordelijk voor het lezen van die bepalingen en voorwaarden en de naleving ervan. De aanwezigheid op de diensten van een link naar een andere website(s) impliceert niet dat ManpowerGroup de inhoud of het gebruik van dergelijke websites goedkeurt of enige verantwoordelijkheid ervoor aanvaardt, en jij ontslaat ManpowerGroup hierbij van alle aansprakelijkheid en/schade die kan voortvloeien uit jouw gebruik van dergelijke websites of ontvangst van diensten van dergelijke websites.

5.2 Diensten van derden

Als je een dienst van een derde partij gebruikt, of deze nu toegankelijk is via de diensten of anderszins, met inbegrip van maar niet beperkt tot een aanmelding door een derde partij, erken je en stem je ermee in dat je gebonden bent aan de voorwaarden van deze derde partij. Bovendien is ManpowerGroup niet verantwoordelijk voor impact op jouw gebruik van de Diensten veroorzaakt door jouw gebruik van een dienst of integratie van een derde partij.

6. Privacyverklaring

Om Gebruikers kansen op werk te bieden, verwerken wij persoonsgegevens van Gebruikers. Onze Privacy Notice (inclusief onze Cookie Notice en andere documenten waarnaar in de Privacy Notice wordt verwezen) en de updates daarvan regelen het verzamelen, gebruiken en delen van persoonsgegevens over Gebruikers van onze Diensten. Je kunt een kopie van onze Privacykennisgeving vinden hier

Als je vragen of opmerkingen hebt, of als je jouw rechten wilt uitoefenen, zoals beschreven in de Privacyverklaring, kun je een e-mail sturen: [email protected].

7. Beperkingen

7.1 Geen professioneel advies  

In het kader van de diensten kan ManpowerGroup aanbevelingen doen over training, opleiding en loopbaanstrategieën. Dit instrument dient ter informatie en vormt geen juridisch of professioneel advies. ManpowerGroup garandeert niet dat de informatie of aanbevelingen accuraat of up-to-date zijn. ManpowerGroup is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen als gevolg van beslissingen of acties van een individu die gebaseerd zijn op informatie die door de diensten wordt verstrekt.

7.2 Disclaimer

De diensten en alle daarin verstrekte materialen worden geleverd op een "as is" en "as available" basis. ManpowerGroup wijst specifiek alle verklaringen, garanties en voorwaarden af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk, door handelsgebruik, verloop van de handel of anderszins, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk, titel, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.

Alle informatie of materiaal gedownload of anderszins verkregen via het gebruik van de diensten is naar eigen goeddunken en op eigen risico en jij bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem, verlies van gegevens of enig ander verlies dat voortvloeit uit het downloaden of gebruiken van dergelijk materiaal. ManpowerGroup garandeert, onderschrijft, waarborgt, verstrekt geen voorwaarden of verklaringen en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor producten of diensten die door derden worden geadverteerd of aangeboden via de site of met betrekking tot een website die kan worden bereikt via een link op de diensten of die voorkomt in een banner of andere reclame op de diensten.

In geen geval zal ManpowerGroup aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg-, exemplarische of andere schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige schade die voortvloeit uit

 1. jouw gebruik of onvermogen om de Diensten te gebruiken,
 2. de kosten voor de aanschaf van vervangende goederen, gegevens, informatie of diensten,
 3. fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de materialen op de Diensten,
 4. persoonlijk letsel of materiële schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met jouw gebruik van de Diensten, bugs, virussen, Trojaanse paarden of andere bestanden of gegevens die schadelijk kunnen zijn voor computer- of communicatieapparatuur of gegevens die naar of via de Diensten zijn verzonden, of
 5. eventuele fouten of omissies in materiaal op de Diensten of enig ander verlies of schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of verband houdend met jouw gebruik van de Diensten.


7.3 Schadeloosstelling

Je gaat ermee akkoord ManpowerGroup en haar geassocieerde bedrijven, agenten, licentiegevers, managers en andere gelieerde bedrijven, en hun werknemers, contractanten, agenten, functionarissen, managers en directeuren te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen alle vorderingen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit:

 1. jouw gebruik van en toegang tot de Diensten, met inbegrip van de verzonden Gebruikersinhoud;
 2. schending van enige voorwaarde van deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot schending van de bovenstaande verklaringen en garanties;
 3. jouw schending van enig recht van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig recht op privacy of intellectuele eigendomsrechten;
 4. schending van enige toepasselijke wet, regel of verordening door u of andere Gebruikers;
 5. Gebruikersinhoud of enige inhoud die via jouw account wordt ingediend, met inbegrip van maar niet beperkt tot misleidende, valse of onjuiste informatie;
 6. jouw grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag; of
 7. toegang en gebruik van de Diensten (of toegang en gebruik van een dienst van derden via de Diensten) door een andere partij met jouw unieke gebruikersnaam, wachtwoord of andere passende beveiligingscode.


8. Beëindiging

ManpowerGroup kan, onder bepaalde omstandigheden en met voorafgaande kennisgeving, jouw toegang tot de diensten onmiddellijk beëindigen. De reden voor een dergelijke beëindiging omvat, maar is niet beperkt tot,

 1. inbreuken of schendingen van deze of enige andere overeenkomst die je met ManpowerGroup hebt,
 2. verzoeken van wetshandhavers of andere overheidsinstanties,
 3. een verzoek van jou,
 4. stopzetting of materiële wijziging van de Diensten (of een deel daarvan),
 5. onverwachte technische, veiligheids- of juridische problemen, en/of
 6. deelname door jou, direct of indirect, aan frauduleuze of illegale activiteiten.


Beëindiging van jouw toegang tot de Diensten kan ook inhouden dat de door jou naar de Diensten geüploade Gebruikersinhoud geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd.

9. Geschillenbeslechting

9.1 Arbitrage

Indien tussen de partijen een geschil ontstaat met betrekking tot de toepassing, interpretatie, uitvoering of geldigheid van deze Overeenkomst, komen de partijen overeen het geschil op te lossen door middel van arbitrage met toepassing van het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel. De partijen komen overeen dat dit reglement de partijen een eerlijke kans biedt om hun zaak voor te leggen en te antwoorden op de zaak van de andere partij. De arbitrage vindt plaats in België. De uitspraak van de arbiter kan voor elke bevoegde rechtbank worden uitgesproken.

9.2 Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst en alle daarmee verband houdende handelingen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België die daar van toepassing zijn, zonder rekening te houden met de beginselen van het conflictenrecht.

9.3 Rechtbanken

Onder voorbehoud van punt 9.1 onderwerpen de partijen zich hierbij onherroepelijk aan de bevoegdheid en het rechtsgebied van de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel, België.

10. Diverse

10.1 Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen.

Indien enig deel van deze Overeenkomst onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt geacht, wordt dat deel geacht te zijn gescheiden en heeft het geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

10.2 Overleving van sommige bepalingen.

Behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, blijven de bepalingen van deze Overeenkomst die door hun bewoordingen verder reiken dan de beëindiging van deze Overeenkomst, volledig van kracht en van kracht na een dergelijke beëindiging.

10.3 Rubrieken

De rubrieken in deze Overeenkomst zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak van verwijzing. De rubrieken zullen op geen enkele wijze de reikwijdte, omvang of bedoeling van deze Overeenkomst definiëren, beperken, uitbreiden of ondersteunen.

10.4 Dubbelzinnigheden

De regel dat dubbelzinnigheden in een overeenkomst tegen de opsteller moeten worden uitgelegd, zal niet worden ingeroepen of toegepast in een geschil over de betekenis of de uitlegging van een bepaling van deze Overeenkomst.

10.5 Geen vrijstelling

Als ManpowerGroup enig recht of bepaling uit hoofde van deze overeenkomst niet uitoefent of afdwingt, houdt dit niet in dat afstand wordt gedaan van dat recht of die bepaling. Elke verklaring van afstand van een recht of bepaling door ManpowerGroup moet schriftelijk gebeuren en geldt alleen voor het specifieke geval dat in dat schrijven wordt vermeld.

10.6 Geen opdracht

U mag de gebruiksvoorwaarden, of enige rechten of licenties die hieronder worden verleend, niet overdragen, hetzij vrijwillig, van rechtswege of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ManpowerGroup.

ManpowerGroup kan de voorwaarden onder deze Overeenkomst te allen tijde overdragen.

10.7 Mededelingen en contact

Als je vragen hebt over deze Overeenkomst of als je een klacht of claim wilt indienen met betrekking tot de Diensten, kun je contact met ons opnemen via: [email protected].

Elke kennisgeving of andere mededeling die krachtens deze Overeenkomst vereist is, wordt alleen geacht naar behoren te zijn gedaan wanneer deze is verzonden via een e-mailadres dat in deze voorwaarden is vermeld, wanneer deze is verzonden per post of via een nationaal erkende koerierdienst naar ManpowerGroup Global Inc., 100 Manpower Place, Milwaukee, WI 53212 USA, of wanneer deze is bekendgemaakt via de Services, zoals vermeld in artikel 1.1 van deze Overeenkomst.